پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
خدمات

خدمات کلینیک بین المللی ارتزوپروتزسپید عبارتند از:

1.ساخت250نوع ارتز وبريس

2.ساخت انواع پروتزهاي زيبايي (پروتززيبايي انگشت ،دست ،چشم ،پروتز زيبايي بيني وپروتز زيبايي پا ،پروتز زيبايي گونه و ...)

3.ساخت انواع پروتزهاي الكترونيكي ومكانيكي دست وپا و...

 

                     www.amputee.loxblog.ir 

        www.facebook.com/mohsen.azadi.543

                              09126939690