پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
مراکز دیگر

كلينيك بین المللی سپید قصد دارد كه مكانهاي ديگري را جهت پذيرش بيماران وافراد نيازمند ارتز و پروتز راراه اندازي نمايد.

مابه دنبال ايجاد مركز بين المللي ارتز وپروتز در ايران عزيزمان هستيم.

               www.amputee.loxblog.ir

 www.facebook.com/mohsen.azadi.543

                        09126939690