پارسی
ٍٍEnglish
العربی
 
پروتزهاي پيشرفته و جديد دست
٢٢  دی , :

دستهاي الكترونيكي دست بيونيكس bionics جديد ترين دست الكتونيكي در دنيا ميباشد كه انحصار آن در اختيار كلينيك مركز آمپوتاسيون ايران ميباشد.

 

پروتز ا نگشت الكترونيكي( پروديجيت ) راه حلي براي ا نگشتان قطع شده

جمهوري اسلامي تنها كشور ارائه كننده خدمات پروتز الكترونيكي انگشت ( پروديجيت ) در خاورميانه مي باشد و فن آوري ا نگشت الكترونيكي براي بيمارا ني طراحي شده است كه به دليل مادرزادي يا حادثه انگشتان خود را از دست داده اند و نياز به يك پروتز انگشت دارند . انگشتهاي الكترونيكي حوزه اي از پروتز بوده است كه تا كنون راه حل مطلوبي براي بيماران اين حوزه وجود نداشته است . نداشتن انگشت يا شست براي آن كه در مقابل هم قرارگيرند كارهاي ساده ي روزمره مثل : برداشتن قاشق يا ليوان را بسيار مشكل و طاقتفرسا مي كند . پروتز زيبايي در عين حال كه بسيار شبيه عضو از د ست رفته مي با شد ولي حركت ندارند .

پروتزهاي ا لكترونيكي ا نگشت داراي يك موتور جداگا نه در هر انگشت، اين امكان را به متخصصين باليني مي د هد كه ا نگشتي جايگزين انگشت از دست رفته با اندازه ا ي مناسب با انگشتان باقي مانده ي بيمار تهيه كند . را هكار پروتز هاي ا نگشتان ا لكترونيكي براي بسياري از بيماران اين ا مكان را فرا هم كرده ا ست تا گزينه هاي موثر ي كه تا كنون وجود نداشته ا ند استفاده كنند.پروتز الكترونيكي انگشت معادل يك انگشت با موتور و سيستم كنترل مجزا است . هر ا نگشت به گونه اي طراحي شده كه شامل يك گيربكس (در محل مفصل شدن انگشت با استخوان هاي كف دست ) ،يك موتور مجزا در بند اول انگشت،مفصل متحرك در اتصال به استخوانهاي كف دستي،اسپيسر و نوك انگشت است.پروتز هاي الكترونيكي انگشت داراي سنسور هايي مي باشند كه نيرو را از عصب عضله به موتور انتقال ميدهند و باعث حركت انگشت مي شوند. گزينه هاي كنترلي بسته به محل سيگنال ، جاي موجود و تمايل كاربر تعيين مي شود .

متخصص پروتز پس از معاينه بيمار و انگشتان ايشان براي ساخت پروتز الكترونيكي انگشت نياز به

1-سيستم كنترل ورودي مقاومت حساس به نيرو ( FSR) كه شامل :

* پروديجيت ( 1،2، 3 يا 4 انگشت )

* صفحات و اسپيسر هاي سوار شونده روي سوكت نرم

* اسپيسر هاي پروديجيت ( براي تنظيم ا ندازه )

* گزينه هاي نوك انگشتان ( براي تنظيم ا ندازه )

2-دستگاه كنترل كننده ي پروديجيت/ خروجي كه شامل :

* بسته ي باتري

* شارژ باتري

* سطح مشترك FSR

* كابل ها و پلا گ ها

* 1 تاچ پد 4/3 اينچ ( ا نتخابي ) مي باشد .

ساختار اين پروتزهاي الكترونيكي انگشت اين امكان را فراهم مي كند تا انگشتهايي به طول مورد نظر بيمار ساخته شود. هر كيت داراي يك ست كامل از اجزاي تنظيم طول به علاوه محل قرار گيري موتور / گيربكس ، صفحات سوار شونده ، اسپيسر ها ي سوار شونده و اجزاي سيمكشي ا ست . متخصصين پروتز و حرف پزشكي با كمك ساختار ا نعطاف پذير پروتزهاي الكترونيكي انگشت ( پرو ديجيت ) مي توانند يك دست ناكامل براي جايگزيني انگشتهاي از د ست رفته ي كاربران طراحي كنند ، د ستي كه هم از نظر آنا توميكي ظا هري طبيعي دارد و هم تغييرات شگرفي در زندگي كاربرا ن ايجاد مي كند . همان طور كه در عكسهاي زير مشاهده مي شود بيماران تعدادي از انگشتان دست راست و يا چپ خود را از دست داده اند و برخي از انگشتان ديگر را دارند كه براي آن تعداد از انگشتاني كه از دست داده اند پروتز انگشت الكترونيكي با قابليت حركت ما نند انگشت طبيعي تجويز و ساخته شده است . در يكي از عكسهاي زير مشاهده مي شود كه فقط بيمار انگشت شست را دارد ما براي چهار انگشت ديگر كه قطع شده است به صورت تك تك پروتز انگشت الكترونيكي نسب كرده ايم .

 

www.amputee.loxblog.ir

۰۲۱۸۸۷۶۳۰۱۷

09363644476فقط واتس آپ پیغام بدید

 بازگشت